Güven ile sağlıklı üretimler yapıyoruz...
içerik header
Hayvan Besiciliği
Kesimden önce belli bir süre özel bir beslenme döneminden geçirilerek hayvanların et kalitesi ve veriminde artış sağlamaktır. Sığır besiciliği ile bir yandan hayvanların canlı ağırlıkları artırılır.Diğer yandna et kalitesi yükseltilir.Besi işletmesinin karlılığı bu iki faktörün sağlanmasında besicinin gösterdiği başarıya bağlı olarak artar yada azalır. Beside kullanılan yemler genellikle işletme içinden sağlanır.Her ne sebeble olursa olsun sığır yetiştiricilerinin elden çıkardıkları dişi erkek genç ve yaşlı sığırlar bazı işletmeler tarafından satın alınarak et üretimi amacıyla besiye tabi tutulurlar.Bu konulardan dolayı sığır besiciliği ihtisaslaşmış bir iş alanı olarak kabul edilir.

Kaba ve kesif her iki grup yemin işletme içinde üretilmesi karlılığı garanti eder.İşletmelerde yemler girdinin %70 oluşturmaktadır.Bu konuda kaba yemler daha fazla önem taşımaktadır çünkü satn alma nakliyesi gibi masraflardan dolayı birim maliyet yükselir.

Besiciliğin Şekilleri
Yem kaynaklarının kullanımı yönünden yapılan sınıflandırma besiciliğin genel karakterini belirler.Sığır besiciliği ekstansif yarı entansif ve entansif olmka üzere 3 şekilde yapılır.

Ekstansif Besi
Genel olarak mera ve otlaklarda yağılan besi şeklidir.Bu tip beside kesif yemin yeri ya hiç yoktur yaa çok azdır.Mera ve otlağın kalitesine bağlı olarak hayvanları ağırlıkları değişir.Türkiyede bu gibi hayvanların yararlandığı mera ve otlarlak malesef düşük kalitelidir. Büyük çaplı ekstansif besi ise çoğunlukla yayla mera ve otlakalrda yapılır. Dolayısıyla hayvan ağırlık artışları yetersiz ve besi süresi uuzundur.Ekstansif besiden kesime giden hayvanların karkas randımanı düşüktür.

Yarı Ekstansif Besi
Genç sığırları ilk bir yıl kadar mera şartlarında tutmak ondan sonra yoğun besiye alarak kesim olgunluğuna getirmek şeklinde tanımlanabilir. Karkas randımanı ve et kalitesi mera besisinden daha yüksektir.İyi otlakların bulunduğu bölgelerde yarı entansif besi yapılmaktadır.500 kg besin ağırlığına ulaşma zamanı yaklaşık 22 aydır. Türkiyede uygulanan sığr besiciliği kesime giden hayvanların yaşları ve bslenme koşulları göz önüne alınınca bu gruba girer.ülkemizde hayvanlar 1 yaş civarında kesime gönderilirler.Çoğunlukla kaba yemle beslenirler.

Entansif Besi
Yüksek düzeyde enerji ve protein kapsayan yemlerle yapılan besiye denir.Hayvanlar kapalı yada açık besi yerlerine tutulurlar yem maddesi olarak kuru pancar posası ve melas gibi yemlerde enerji kaynağı olarak kullanılır.Kaliteli yemler hayvanların yüksek düzeyde ağırlık kazancı sağlamalarına imkan verir.Kombine sığır ırklarında entansif besi genel olarak danaların 2-3 aylık yaşlarında sütten kesilmesi ile başlar ve 500 -600 kg. canlı ağırlığa ulaşıncaya kadar sürer.Bu besi süresi 13-14 aydır.

İşletmenin karlılığı en kısa süree en ucuz yemle en fazla kaliteli ürün elde etmektir.İşletme bütün bu faktörleri en iyi biyolojik ve ekonomik olarak bağdaştırmak durumundadır.

kurumsal resim kurumsal resim kurumsal resim